સ્પષ્ટ રીતે, મેળવવા માટે પ્રયાસ છે, જે એક છોકરી પહેલેથી જ લેવામાં આવે છે, માં પરિણમી શકે છે ખતરનાક પ્રદેશ છે

યુદ્ધ અને પ્રેમ બધું માન્ય છે, અથવા

જો તમે જાણવા માંગો છો તમે કેવી રીતે છોકરીઓ જીતી શકો છો તમારા અને તમે કરી શકો છો અન્ય પ્રકારના ભૂલી — પછી સાથે શરૂ પગલું અને તમે માર્ગ પર સારી છે

About