આ દેખીતી રીતે હોઈ ચાલે ચોક્કસ તમારી જાતને માટે છે, પરંતુ યાદ રાખો આ ટિપ્સ ઉપર છે.

એક છોકરી નક્કી કરશે પોતાને માટે શું કરી રહ્યા છો. તેના બદલે માત્ર બહાર ફેંકવાની શબ્દો, ઉપયોગ વાસ્તવિક વિશ્વમાં ઉદાહરણો મૂકવા માટે તમે એક છબી માં તેના વડા છે.

પ્રમાણિક હોઇ શકે છે પરંતુ પ્રયાસ કરવા માટે સાઉન્ડ રસપ્રદ છે

પણ જો તમે માત્ર જેમ ટીવી ઘણો સમય શું તમે જુઓ છો? મૂળભૂત રીતે ટાળવા સામાન્ય શબ્દો અને શોખ છે. કંઈ બનાવે આકર્ષણ કરતાં વધુ સારી રીતે દર્શાવે છે, રસ અને ઉત્કટ.

કોઈ બાબત તે હોઈ શકે છે કે જે

About