આ વેબસાઇટ પર જાણકારી સમાવે છે, કડીઓ, છબીઓ અને વિડિઓઝ લૈંગિક સ્પષ્ટ સામગ્રી (સામૂહિક, «લૈંગિક સ્પષ્ટ સામગ્રી»). ચાલુ નથી, તો: તમે ઓછામાં ઓછા નથી, ઉંમર વર્ષ અથવા બહુમતી વર્ષની દરેક અને દરેક અધિકારક્ષેત્ર માં જે તમે કરશે અથવા કરી શકે છે જુઓ આ લૈંગિક સ્પષ્ટ સામગ્રી, બેમાંથી જે વધારે છે (આ «વય બહુમતી»), જેમ કે સામગ્રી ગમતું તમે, અથવા અનાવરોધિત આ લૈંગિક સ્પષ્ટ સામગ્રી નથી, કાનૂની દરેક અને દરેક સમુદાય જ્યાં તમે પસંદ કરો છો તે જુઓ.

§ અને અન્ય લાગુ કાયદા અને નિયમો છે કે જે બધા નીચેની નિવેદનો હોય છે, સાચું અને યોગ્ય છે

About